معنی کلمه خانه علی آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خانه علی آباد. [ ن َ / ن ِ ع َ ] (ص مرکب ) مزاحی بجای خانه خراب !!