معنی کلمه قبچاقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قبچاقی . [ ق ِ ] (ص نسبی ) طائفه ای از ترکان ناحیه ٔ قبچاق در ترکستان . (از برهان ). رجوع به قبچاق شود.