معنی کلمه ژان کازیمیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان کازیمیر. (اِخ ) کنت پالاتن . پسر الکترفردریک سوم متولد بسال 1543 و متوفی بسال 1592 م .