معنی کلمه غازی ویلوق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غازی ویلوق . (اِخ ) از امراء دیاربکر در قرن دوازدهم هجری . (النقود العربیة ص 128).