معنی کلمه نافراشته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نافراشته . [ ف َ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) نیفراشته . نیفراخته . ناافراشته . ناافراخته .