معنی کلمه چزه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چزه . [ چ ِزْ زَ / زِ ] (اِ) ظاهراً بمعنی درهم شده و پیچیده و مجعد و مرغول و امثال آنست ، و در دو نام گیاه چون صفتی مشخص آمده است : جاروچزه . شنگ چزه . رجوع به «جاروچزه » و «شنگ چزه »شود.

در «سیرا» که دهی در نواحی کرج است به گیاه جارو گویند.