معنی کلمه ظفیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظفیر. [ ظِف ْ فی ] (ع ص ) ظَفیر.