معنی کلمه ذوهجران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوهجران . [ هََ ج َ ] (اِخ ) ابن نسمی از بنومیثم بن سعد. یکی از اقیال و اذواء یمن است .