معنی کلمه رباییدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رباییدن . [ رُ دَ ] (مص ) ربودن و گرفتن و اخذ کردن .

دزدیدن کنانیدن . غارت کردن . (ناظم الاطباء). و رجوع به ربودن شود.