معنی کلمه اخوحروری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اخوحروری . [ اَ ؟ ] (اِخ ) الجوهری احمدبن موسی . رجوع به احمدبن موسی ... شود.