معنی کلمه ذؤنون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذؤنون . [ ذُءْ ] (ع اِ) گیاهی است . ج ، ذَآنین .