معنی کلمه ظفیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظفیر. [ ظَ ] (ع ص ) مردی که به هرچه اراده کند دریابد.

نامی از نامهای مردان عَرَب .