معنی کلمه اخلاصیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اخلاصیه . [ اِ صی ی َ / ی ِ ] (از ع ، ص نسبی ، اِ) درم های قل هواللهی . (مهذب الاسماء). سیم قل هواللهی . اخلاصی .