معنی کلمه پرشعف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرشعف . [ پ ُ ش َ ع َ ] (ص مرکب ) پر از سرور و شادی . شادمان .