معنی کلمه ناف عروسان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناف عروسان . [ف ِ ع َ ] (اِ مرکب ) قسمی شیرینی . (یادداشت مؤلف ).