معنی کلمه فرثدة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرثدة. [ ف َ ث َ دَ ] (ع مص ) بسیار و پرگوشت گردیدن روی کسی . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).