معنی کلمه آلوی کوهی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آلوی کوهی . [ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به آلوکوهی شود.