معنی کلمه قبایی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قبایی . [ ق ُ یی ی ] (اِخ ) محمدبن سلیمان وی از ابوامامةبن سهل بن حنیف روایت کند و از او عبدالعزیزبن دراوردی و حاتم بن اسماعیل روایت دارند. (سمعانی ) (معجم البلدان ).