معنی کلمه طعام خواری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طعام خواری . [ طَ خوا / خا ] (حامص مرکب ) غذا خوردن . طعام خوردن : زینسان که منم بدین نزاری مستغنیم از طعام خواری . نظامی .