معنی کلمه ذوناب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوناب . (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) کنایه از درنده مثل گرگ وشیر چه ناب بمعنای دندان یشک است . (غیاث اللغات ). - امثال : شر اهر ذاناب ؛ شری که ببانگ آورده است خداوند یشک را.