معنی کلمه ژان ششم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان ششم . [ ن ِ ش ِش ُ ] (اِخ ) لوساژ . دوک برتانی متوفی در 1442 م .