معنی کلمه اخف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اخف . [ اَ خ َف ف ](ع ن تف ) نعت تفضیلی از خفیف . سبک تر. خفیف تر. مقابل اثقل : خزانه بگشادند هرچه اخف بود از جواهر و زر و سیم و جامه بغلامان داد تا برداشتند. (تاریخ بیهقی ). - امثال : اخف حلماً من العصفور . اخف رأساً من الذئب و من الطائر . اخف ّ من فراشة . اخف من یراعة .

گواراتر. سبک تر: هو من اعذب المیاه و اخفها. (رحله ٔ ابن جبیر). و اعذب المیاه و اخفها ماء جیحون . (صورالاقالیم اصطخری ).