معنی کلمه پرشاش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرشاش . [ پ َ ](اِخ ) بر وزن و معنی پرتاش است که نام ولایتی از ترکستان باشد و به ضم اول هم آمده است . (تتمه ٔ برهان ).