معنی کلمه سایل بودن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سایل بودن . [ ی ِ دَ ] (مص مرکب ) رجوع به سائل بودن شود.