معنی کلمه قاپنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاپنده . [ پ َ دَ / دِ ] (نف ) آنکه قاپد. آنکه چیزی را از دست کسی یا از جائی برباید.