معنی کلمه شاتورنار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شاتورنار. [ ت ُ رُ ] (اِخ ) مرکز کمون بوش دورون ، از آروندیسمان آرل واقع در نزدیکی رودخانه ٔ دورانس ، دارای 9100 تن جمعیت و تاکستانها و کشت میوه وصیفی کاری آن معروف است .