معنی کلمه قبای آهنین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قبای آهنین . [ ق َ ی ِ هََ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) جبه ٔ آهنین . (ناظم الاطباء).