معنی کلمه ذومعلاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذومعلاق . [ م ِ ] (ع ص مرکب ) مرد سخت خصومت که در حجت آویزد. (منتهی الارب ).