معنی کلمه خانه ٔ خواب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خانه ٔ خواب . [ ن َ / ن ِ ی ِ خوا / خا ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) اطاق خواب . اطاقی که در آن میخوابند : گفتا عهدی خواهم کردن و اندر خانه ٔ خواب خویش بنشست و دهگان و پنجگان را همی درخواندندی و همی کشتند تا مهتران سپری شدند. (مجمل التواریخ والقصص ).