معنی کلمه جبل قاسیون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جبل قاسیون . [ ج َ ب َ ل ِ ] (اِخ ) رجوع به قاسیون شود.