معنی کلمه طشیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طشیر. [ طَ ] (ع اِ) طیرانه است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ) (فهرست مخزن الادویه ). و رجوع به طشور شود.