معنی کلمه داود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
داود. [ وو ] (اِخ ) ابن عمر (شیخ حکیم ). متوفی بمکه به سال 1006 هَ . ق . او راست : لطائف المنهاج در طب .