معنی کلمه خانه ٔ حباب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خانه ٔ حباب . [ ن َ / ن ِ ی ِ ح ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نیمکره ای که حباب درست میکند. حبابی که بر روی آب یا از صابون درست میشود : جز خانه ٔ حباب دگر منزلی نماند تا روی در خرابی عالم نهاده ای . کلیم (از آنندراج ).