معنی کلمه اخراد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اخراد. [ اِ ] (ع مص ) خاموش شدن (از خواری نه از حیاء).

شرم کردن .

مائل گردیدن به لهو.

درازی سکوت .