معنی کلمه اخذی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اخذی . [ اَ ذا ] (ع ص ) سست گوش . (مهذب الاسماء) (زوزنی ). گاوگوش . (دستوراللغة). مؤنث : خَذْواء.