معنی کلمه اخذ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اخذ. [ اَ خ ِ ] (ع ص ) مرد رَمَدرسیده . آشفته چشم . چشم بهم خورده . بدرد چشم دچارشده .