معنی کلمه پرسه اید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرسه اید. [ پ ِ س ِ ] (اِخ ) (نژاد...). رجوع به پرس و پرسه و رجوع به ایران باستان صص 244 شود.