معنی کلمه ظفری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظفری . [ ظُ ] (ص نسبی ) (عظم ...) رجوع به دمعه ٔ (عظم ...) شود.