معنی کلمه سایر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سایر. [ ی ِ ] (ع ص ) رجوع به سائر شود.