معنی کلمه مقتدری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مقتدری . [ م ُ ت َ دِ ری ی ] (ص نسبی ) منسوب است به مقتدرباﷲ خلیفه ٔ عباسی . (از انساب سمعانی ).