معنی کلمه اختلافات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اختلافات . [ اِ ت ِ ] (ع اِ) ج ِ اختلاف .