معنی کلمه غزوه ٔ غطفان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غزوه ٔ غطفان . [ غ َزْ وَ ی ِ غ َ طَ ] (اِخ ) یا غزوه ٔ ذی امر واقع در نجد. رجوع به غطفان شود.