معنی کلمه فربری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فربری . [ ف َ ب َ ] (ص نسبی ) منسوب است به فربر. (سمعانی ). رجوع به فربر شود.