معنی کلمه طشة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طشة. [ طِش ْش َ ] (ع اِ) پسر خردسال . (منتهی الارب ) (آنندراج ).