معنی کلمه کالوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کالوی . [ کال ْ ] (اِخ ) بندری است در جزیره ٔ کرس که مرکز ایالتی همان جزیره است و دو هزار تن سکنه دارد.