معنی کلمه جبل درن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جبل درن . [ ج َ ب َ ل ِ ؟ ] (اِخ ) نام کوهی است که در افریقا امتداد یافته و به جبل البشاره منتهی میشود. رجوع به نخبةالدهر دمشقی ص 23، 81 و 111 شود.