معنی کلمه ضبط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضبط. [ ض َ] (ع اِ) جائی که اوراق و اسناد ملی را نگهداری کنند. آنجا که اوراق اداره را نگاه دارند. بایگانی .