معنی کلمه وراجی کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وراجی کردن . [ وِرْ را ک َ دَ ] (مص مرکب ) بسیار گفتن . پررودگی کردن . (یادداشت مؤلف ). پرحرفی کردن . روده درازی کردن . (فرهنگ فارسی معین ). سخت پر و دراز گفتن . (یادداشت مؤلف ).