معنی کلمه بارفتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بارفتن . [ ف َ ت َ ] (اِ) قسمی بلور. نوعی شیشه .