معنی کلمه چرمینه فروش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چرمینه فروش . [ چ َ ن َ / ن ِ ف ُ ] (نف مرکب ) فروشنده ٔ ادوات چرمی .

کفش فروش . (ناظم الاطباء). رجوع به چرم و چرمینه دوز شود.